ŠTA JE LOKALNA AGENDA 21?

Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Sa svih strana sveta, razna tela naglašavala su njihovu ključnu ulogu u konkretnoj primeni “održivosti” na lokalnom nivou.
Iz ovoga je i proizašsla preporuka data u 28. poglavlju – da lokalne vlasti treba da se konsultuju sa stanovništvom u pogledu osmišljavanja strategije za stvaranje Lokalne Agende (LA) 21. Nažalost, bilo je potrebno nekoliko godina da se pojavi bilo kakva smernica o tome šta bi ovo trebalo da podrazumeva i šta konkretno treba preduzeti, pa se tako, u prvo vreme, samo nekolicina pionira prihvatila ovog posla.
Danas, mnogi lokalni saveti rade u skladu sa principima Lokal Agende. Svaki od procesa ima svoje karakteristike, obeležen je lokalnim uslovima, uključujući tu i javno mnjenje, geografske uslove (urbane i ruralne oblasti, na primer, razlikuju se po svojim nedostacima), koji se uzimaju u obzir pri donošenju odluka, što važi i za političke stavove, kao i za probleme resursa. Ipak, od početka je bilo jasno da pored loklanih postoje i neki opšti faktori koji moraju biti deo svakog pojedinačnog LA 21 procesa:
Lokal Agenda nije samo strategija zaštite životne sredine. Plan održivosti uključuje i rešavanje socijalnih i ekonomskih pitanja. Lokalna Agenda uključuje celo društvo ili u najmanju ruku najveći mogući presek skupova, sa svim raspoloživim resursima. Oko Lokalne Agende mora se stvoriti konsenzus – zajedniški napori naspram prevaziđenog modela suprotstavljenih interesa.
Prvi korak je prikupljanje informacija o lokalnim uslovima i lokalnim priopritetima – otkrivanje pravih želja i potreba ljudi. Dalje, akcije je potrebno identifikovati. Nijedna organizacija ni društvena struktura ne može imati monopol na dobre ideje. Važno je naći načine da se izmeri napredak, kako bismo znali da naša zalaganja imaju rezultate.
U našoj Opštini Lokalna Agenda 21 je proces koji prethodi izradi Strategije održivog razvoja Opštine (imenovanje opštinskog poverenika i članova foruma, obuka i donošenje odluka u vezi sa neophodnim aktivnostima na izradi strategije, formiranje radnih grupa, konkretan rad na prikupljanju podataka kako bi se što potpunije sagledala situacija u definisanim oblastima, utvrdili ciljevi i konkretni koraci u vezi sa poboljšanjem postojećeg stanja, itd.).