подстиче и стара се о развоју

After having a long meeting with the county leaders, you can play online casino games at http://www.pocketcasino.ca to have some fun.
подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе
стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, место на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад
користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању
уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса
образује органе, организације и службе за потребе општине и и утврђује њихову организацију и рад
подстиче и помаже развој задругарства
организује, по потреби,службу правне помоћи грађанима
стара се о заштити и остваривању личних и колективних права, националних мањина и етничких група
утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине
обезбеђује јавно информисање од локалног значаја
прописује прекршаје за повреде општинских прописа
образује инспекцијеске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине
уређује организацију и рад мировних већа
уређује и обезбеђује упореу имена, грба и других обележија општине
даје мишљење о територијалној промени општине
помаже рад хуманитарних и других организација и удружења грађана
обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, законом и Статуром општине

Samit o Zemlji – Rio de Žaneiro 1992

Konferencija Ujedinjenih nacija o zaštiti životne sredine i razvoju (UNCED), održana juna 1992 godine u Rio de Žaneiru (Brazil) bila je najveća od svih ikad održanih konferencija Ujedinjenijh nacija. Prisustvovalo je blizu 10.000 zvaničnih predstavnika iz oko 150 zemalja, uključujući i 116 nacionalnih političkih lidera. Paralelno dešavanje – konferencija namenjena nevladinim organizacijama, privukla je jos više učesnika. Konferenciju je pratilo preko 7.000 predstavnika „sedme sile“.

Međutim, kao što je i bilo očekivano, učesnicima samita nije pošlo za rukom da dođu do rešenja i saglasnosti po mnogim pitanjima. Naime, bilo je teško postići saglasnost između zemalja o pitanjima gde su se na udaru našli različiti ekonomski interesi ili duboko uvrežene vrednosti. Zemaljski samit 1992. godine uspeo je utoliko što je po prvi put povezao pitanja razvoja i zaštite zivotne sredine. Osim toga, rezultat predstavlja i potpisivanje i usvajanje nekoliko važnih dokumenata, među kojima je Deklaracija o životnoj sredini i razvoju – poznatija kao Rio deklaracija, Konvencija o promeni klime, Konvencija o biološkoj raznovrsnosti, Princip o upravljanju, zaštiti i održivom razvoju svih tipova šuma, kao i akcioni plan održivog razvoja za 21. vek nazvan Agenda 21.

Agenda 21
Jedan od ključnih dokumenata usvojenih na samitu u Rio de Žaneiru je Agenda 21 – deklaracija o namerama i obavezivanje na održivi razvoj u 21. veku. Na oko 500 stranica nalazi se 40 poglavlja – od teme siromaštva, zaštite atmosfere, šuma, vodenih resursa, preko zdravstva, poljoprivrede, ekološki zdravog upravljanja biotehnologijom do pitanja odlaganja otpada. Novitet u odnosu na druge dokumente Ujedinjenih nacija predstavlja izričito priznavanje uloga “bitnih grupacija”, kao što su žene, deca i omladina, poljoprivrednici i preduzetnici. Od 1992. godine, pa nadalje, Ujedinjene nacije su počele da sve više računaju na ulogu ovih grupacija u svojim programima, za razliku od prethodne prakse koja je isključivala sve aktere osim nacionalnih vlada i nekoliko favorizovanih posmatračkih organizacija.

Надлежности Општине Смедеревска Паланка су

доноси програм развоја
доноси просторне и урбанистичке планове
доноси буџет и завршни рачун
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и органзацоне, материјалне и друге услове за њихово обављање
стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њоховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда
спроводи поступак исељавања бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама
доноси програм уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
уређује и обезбеује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора
стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине
Municipal meetings can be a real drain. Play casino games at www.superbcasinos.com to spice up your day. It could be your lucky day.
уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, одржавање, заштиту, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улица у насељу
уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто- такси превоза путника
одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти
оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољења потреба локалног становништва
оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање
организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културно- уметничког аматеризма и ствара условеза рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач
организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица
доноси основе заштите, коришћења и уређења пољоприврдног земјишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури
уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја
стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима

Za sva pitanja vezana za sadržaj prezentacije nadležan je uređivački tim

Nakon što je dr Vojislav Vukčević Ministar za dijasporu. godine u Opštini Smederevska Palanka otvorio Kancelariju koja će se baviti pitanjima dijaspore, došlo je do nekoliko značajnih kontakata, sa Palančanima van Palanke.
Stoga je rukovodstvo opštine odlučilo da organizuje palanačku lobi grupu, koju će činiti svi Palančani kao i oni koji žive van Palanke, a koji ćete nama Palančanima koji živimo u Palanci pomoći savetom, preporukom, kontaktom, idejom kako doći do korisnih informacija, kako da unapredimo, afirmišemo našu sredinu u sportskom, kulturnom, turističkom, privrednom pogledu.

Zato sve vas koji imate želje, volje da se uključite u projekat javite nam se, obavesite druge da se uključe. Molimo Vas da nam ostavite Vaše podatke kako bismo ih kontaktirali, a ujedno uspostavili vezu sa Vama.

Ujedno smo počeli sa prikupljanjem podataka za pravljenje baze podataka naših ljudi u dijaspori!Opština Smederevska Palanka, preko svoje Internet prezentacije želi da stranim i domaćim privredniciima pruži informacije o palanačkoj privredi.
Pošto je Internet prezentacija opštine Smederevska Palanka, dobro posećena i gledana u celom svetu, Opština će s toga na svojoj zvaničnoj Internet prezentaciji izdvojiti određeni prostor namenjen u svrhu predstavljanja proizvoda i usluga palanačkih preduzeća i radnji, koje nemaju svoju prezentaciju na Internetu. Mailing Lista ako želite da budete na mailing listi opštine Smederevska Palanka, upišite samo svoj mail i pošaljite. Prijavom na našu mailing listu ćete uvek biti u toku sa najnovijim vestima iz Palanke ili novitetima na sajtu, na Vaš email će uvek i na vreme stizati informacije sa najnovijim vestima.

ŠTA JE ODRŽIVI RAZVOJ?

Održivi Razvoj je razvoj koji zadovoljava sadašnje potrebe ali tako da se vodi računa o racionalnom korišćenju ograničenih resursa kako se ne bi dovelo u pitanje njihovo buduće korišenje za zadovoljavanje potreba narednih generacija.
Održivi razvoj je skladan odnos ekologije i privrede, kako bi se prirodno bogatstvo naše planete sačuvalo i za buduce naraštaje. Može se reći da održivi razvoj predstavlja generalno usmerenje, težnju da se stvori bolji svet, balansirajući socijalne, ekonomske i faktore zaštite životne sredine.
Pre nešto više od deset godina, Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj (World Commision on Environment and Development), poznata i kao “Bruntlendova komisija” (Brundtland Commision) objavila je izveštaj pod nazivom „Naša zajednička budućnost (Our Common Future) kojim se ukazuje na opasnost, po ljude i našu planetu, od politike ekonomskog rasta bez uzimanja u obzir mogućnosti regeneracije planete Zemlje.
Ova komisija, kojom je predsedavao Kanađanin Jim McNeill, definisala je održivi razvoj kao razvoj kojim se ispunjavaju potrebe sadašnjosti, bez uskraćivanja mogućnosti budućim generacijma da zadovolje svoje potrebe.
Svetski lideri su na Zemaljskom samitu u Rio de Žaneiru 1992. godine usvojili preporuke Bruntlendove komisije, a jedan od rezultata samita bila je Agenda 21 kojom se daju preporuke za održivo upravljanje zemljišnim, vodenim i šumskim resursima u 21. veku.

ŠTA JE LOKALNA AGENDA 21?

Jedno od poglavlja Agende 21 o bitnim grupacijama je i poglavlje o ulozi lokalnih vlasti. Sa svih strana sveta, razna tela naglašavala su njihovu ključnu ulogu u konkretnoj primeni “održivosti” na lokalnom nivou.
Iz ovoga je i proizašsla preporuka data u 28. poglavlju – da lokalne vlasti treba da se konsultuju sa stanovništvom u pogledu osmišljavanja strategije za stvaranje Lokalne Agende (LA) 21. Nažalost, bilo je potrebno nekoliko godina da se pojavi bilo kakva smernica o tome šta bi ovo trebalo da podrazumeva i šta konkretno treba preduzeti, pa se tako, u prvo vreme, samo nekolicina pionira prihvatila ovog posla.
Danas, mnogi lokalni saveti rade u skladu sa principima Lokal Agende. Svaki od procesa ima svoje karakteristike, obeležen je lokalnim uslovima, uključujući tu i javno mnjenje, geografske uslove (urbane i ruralne oblasti, na primer, razlikuju se po svojim nedostacima), koji se uzimaju u obzir pri donošenju odluka, što važi i za političke stavove, kao i za probleme resursa. Ipak, od početka je bilo jasno da pored loklanih postoje i neki opšti faktori koji moraju biti deo svakog pojedinačnog LA 21 procesa:
Lokal Agenda nije samo strategija zaštite životne sredine. Plan održivosti uključuje i rešavanje socijalnih i ekonomskih pitanja. Lokalna Agenda uključuje celo društvo ili u najmanju ruku najveći mogući presek skupova, sa svim raspoloživim resursima. Oko Lokalne Agende mora se stvoriti konsenzus – zajedniški napori naspram prevaziđenog modela suprotstavljenih interesa.
Prvi korak je prikupljanje informacija o lokalnim uslovima i lokalnim priopritetima – otkrivanje pravih želja i potreba ljudi. Dalje, akcije je potrebno identifikovati. Nijedna organizacija ni društvena struktura ne može imati monopol na dobre ideje. Važno je naći načine da se izmeri napredak, kako bismo znali da naša zalaganja imaju rezultate.
U našoj Opštini Lokalna Agenda 21 je proces koji prethodi izradi Strategije održivog razvoja Opštine (imenovanje opštinskog poverenika i članova foruma, obuka i donošenje odluka u vezi sa neophodnim aktivnostima na izradi strategije, formiranje radnih grupa, konkretan rad na prikupljanju podataka kako bi se što potpunije sagledala situacija u definisanim oblastima, utvrdili ciljevi i konkretni koraci u vezi sa poboljšanjem postojećeg stanja, itd.).

Скупштине општине

У организацији Скупштине општине Смедеревска Паланка биће одржан семинар на тему « Обука за управљање пројектима по правилима Европске уније » и то у периоду од 26.-30.априла 2010, у малој сали Скупштине општине у периоду од 9-13 часова.Обука ће се пре свега бавити практичним елементима развијања пројеката у циљу успешног конкурисања Општине за средства из расположивих ЕУ фондова у Србији.Обуку ће похађати представници предузећа, установа, фондова, како би полазници након исте, били оспособљени самосталном приступању развијања пројеката и припреми одговарајуће документације за аплицирање.

Актив наставника информатике и рачунарства ће, у оквиру кампање Министарства за телекомуникације и информационо друштво под називом « Кликни безбедно « организовати трибину на тему « Безбедност деце на интернету

Животна средина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – ДОО «ЛУЧА ГРУПА» ИЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛ. СОЛУНСКА ББ
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман отпадног: гвожђа, бакра, алуминијума и осталих отпадних обојених метала, оператера ДОО «ЛУЧА ГРУПА» из Смедеревске Паланке, ул. Солунска бб регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17453114, са шифром претежне делатности 28510.

Надлежни орган обавештава јавност да је ДОО «ЛУЧА ГРУПА» из Смедеревске Паланке, ул. Солунске бб поднела захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпадног: гвожђа, бакра, алуминијума и осталих отпадних обојених метала. Рок за достављање мишљења и предлога је 15.03.2011.године.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића, бр. 25, соба бр. 215, сваког радног дана у периоду од 09 – 13 часова.

Пошто је запошљавањ

Пошто је запошљавање данас постало готово немогуће у ту сврху одлучили смо да на неки начин помогнемо свима вама који сте у потрази за послом, али и вама који сте у потрази са квалификованим кадровима. Тако ће своје место на овим сајтовима наћи послодавци који схватају и прихватају значај људских ресурса за успешно половање компаније, јер у савременом свету, у коме је пословање умногоме олакшано са техничке стране, коришћењем Интернета на првом месту, али и свих других тековниа савремене цивилизације, и када се појављује нови проблем, који заслужује посебну пажњу, а то је људски фактор.

Због тога се у модерном пословању све више пажње поклања управо људима: њиховом правилном одабиру, а затим и неговању и унапређивању њихових способности. Компаније ће на понуђеним сајтовима пронаћи праву помоћ и добити подршку у обављању суштински важног посла а то је препознавање и одабир правих особа за свој тим.

На другој страни, велики број младих и мање младих, стручних и мање стручних, искусних и мање искусних људи је у потрази за новим, бољим изазовнијим и сигурнијим послом. Понуђени сајтови кандидатима омогућавају да ступе у контакт са многобројним послодавцима, да се припреме за разговор и на њему адекватно представе.

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ ИЗ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СМЕДЕРЕВСКА

У великој сали у 10 часова одржана је 26-та Седница  Скупштине опшштине на којој је између осталог усвојен предлог Одлуке о поверавању обављања послова комуналне делатности сакупљања, одвоза и одлагања комуналног чврстог отпада заједно са предлогом уговора.Потписивањем уговора дефинитивно ће бити решен проблем изношења и депоновања смећа на територији општине Смедеревска Паланка.

Усвојен је и предлог Одлуке о приступању изради локалног Плана управљања отпадом за општину Смедеревска Паланка.Прићи ће се изради плана око канализације и фабрике за пречишћавање отпадних вода, укључујући и девет подстаница у селима на територији општине Смедеревска Паланка, што ће Паланку сврстати у изузетно високу категорисану општину по питању здраве еколошке средине.
Скупштина општине
Смедеревска Паланка
служба за односе с јавношћу