Надлежности Општине Смедеревска Паланка су

доноси програм развоја доноси просторне и урбанистичке планове доноси буџет и завршни рачун уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и органзацоне, материјалне и друге услове за њихово обављање стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њоховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда спроводи поступак исељавања бесправно усељених лица […]