подстиче и стара се о развоју

After having a long meeting with the county leaders, you can play online casino games at http://www.pocketcasino.ca to have some fun.
подстиче и стара се о развоју туризма на својој територији и утврђује висину боравишне таксе
стара се о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине, уређује радно време, место на којима се могу обављати одређене делатности и друге услове за њихов рад
користи средства у државној својини и стара се о њиховом очувању и увећању
уређује и организује вршење послова у вези са држањем и заштитом домаћих и егзотичних животиња
организује вршење послова правне заштите својих права и интереса
образује органе, организације и службе за потребе општине и и утврђује њихову организацију и рад
подстиче и помаже развој задругарства
организује, по потреби,службу правне помоћи грађанима
стара се о заштити и остваривању личних и колективних права, националних мањина и етничких група
утврђује језике и писма националних мањина који су у службеној употреби на територији општине
обезбеђује јавно информисање од локалног значаја
прописује прекршаје за повреде општинских прописа
образује инспекцијеске службе и врши инспекцијски надзор над извршењем прописа и других општих аката из надлежности општине
уређује организацију и рад мировних већа
уређује и обезбеђује упореу имена, грба и других обележија општине
даје мишљење о територијалној промени општине
помаже рад хуманитарних и других организација и удружења грађана
обавља и друге послове од непосредног интереса за грађане у складу са Уставом, законом и Статуром општине