Надлежности Општине Смедеревска Паланка су

доноси програм развоја
доноси просторне и урбанистичке планове
доноси буџет и завршни рачун
уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности, као и органзацоне, материјалне и друге услове за њихово обављање
стара се о одржавању стамбених зграда и безбедности њоховог коришћења и утврђује висину накнаде за одржавање стамбених зграда
спроводи поступак исељавања бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама
доноси програм уређења грађевинског земљишта, уређује и обезбеђује вршење послова уређења и коришћења грађевинског земљишта и утврђује висину накнаде за уређивање и коришћење грађевинског земљишта
уређује и обезбеује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора
стара се о заштити животне средине, доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе планове, у складу са стратешким документима и својим интересима и специфичностима и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине
Municipal meetings can be a real drain. Play casino games at www.superbcasinos.com to spice up your day. It could be your lucky day.
уређује и обезбеђује обављање послова који се односе на изградњу, одржавање, заштиту, развој и управљање локалним и некатегорисаним путевима, као и улица у насељу
уређује и обезбеђује посебне услове и организацију ауто- такси превоза путника
одређује делове обале и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти
оснива робне резерве и утврђује њихов обим и структуру, уз сагласност надлежног министарства, ради задовољења потреба локалног становништва
оснива установе и организације у области основног образовања, културе, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје и социјалне заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање
организује вршење послова у вези са заштитом културних добара од значаја за Општину, подстиче развој културно- уметничког аматеризма и ствара условеза рад музеја и библиотека и других установа културе чији је оснивач
организује заштиту од елементарних и других већих непогода и заштиту од пожара и ствара услове за њихово отклањање, односно ублажавање њихових последица
доноси основе заштите, коришћења и уређења пољоприврдног земјишта и стара се о њиховом спровођењу, одређује ерозивна подручја, стара се о коришћењу пашњака и одлучује о привођењу пашњака другој култури
уређује и утврђује начин коришћења и управљања изворима, јавним бунарима и чесмама, утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте локалног значаја
стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима