Животна средина

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ИЗДАВАЊЕ ИНТЕГРАЛНЕ ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ – ДОО «ЛУЧА ГРУПА» ИЗ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА, УЛ. СОЛУНСКА ББ
Одељење за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка на основу члана 63. став 2. Закона о управљању отпадом («Сл. гласник РС», број 36/09 и 88/10) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему захтева за издавање дозволе за складиштење и третман отпадног: гвожђа, бакра, алуминијума и осталих отпадних обојених метала, оператера ДОО «ЛУЧА ГРУПА» из Смедеревске Паланке, ул. Солунска бб регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 17453114, са шифром претежне делатности 28510.

Надлежни орган обавештава јавност да је ДОО «ЛУЧА ГРУПА» из Смедеревске Паланке, ул. Солунске бб поднела захтев за издавање дозволе за складиштење и третман отпадног: гвожђа, бакра, алуминијума и осталих отпадних обојених метала. Рок за достављање мишљења и предлога је 15.03.2011.године.

Увид у поднети захтев и пратећу документацију може се извршити у Одељењу за имовинско-правне, стамбено-комуналне и грађевинске послове Општинске управе Општине Смедеревска Паланка, ул. Вука Караџића, бр. 25, соба бр. 215, сваког радног дана у периоду од 09 – 13 часова.